November 30, Thursday 5: PM – 7: PM

Bethany Retirement Community, 4950 N Ashland Avenue